Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

SPOLOČNOSTI MIBAR s.r.o.

 

so sídlom Nálepkova č.7847/32A, Piešťany 921 01,

 

IČO: 47 139 293, DIČ: 2023822999

 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 39683/T

 

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese: www.ynfashion.sk

 

 

Článok I. – všeobecné ustanovenia


1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti MIBAR s.r.o., so sídlom Nálepkova č.7847/32A, Piešťany 921 01, IČO: 47 139 293, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 39683/T upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, teda spoločnosti MIBAR s.r.o. a inej fyzickej či právnickej osoby, pred vznikom kúpnej zmluvy a pri jej uzatváraní, ako aj práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej vždy medzi spoločnosťou MIBAR s.r.o. ako predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou ako kupujúcim, to všetko v súvislosti s predajom tovaru – dámskej a pánskej módy, dámskych a pánskych doplnkov (ďalej len "tovar") prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného spoločnosťou MIBAR s.r.o. na internetovej adrese www.ynfashion.sk  (ďalej len "internetový obchod")

2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní internetového obchodu predávajúceho a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

3. Znenie týchto obchodných podmienok môže predávajúci jednostranne meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

4. Obchodné podmienky sú voľne prístupné na internetovej adrese www.ynfashion.sk a kupujúcemu je teda umožnená ich archivácia a reprodukcia. Obchodné podmienky sú navyše kupujúcemu doručované spoločne s prijatím objednávky a faktúrou na jeho elektronickú adresu.

5. Kontaktné údaje spoločnosti:
MIBAR s.r.o., so sídlom Nálepkova č.7847/32A, Piešťany 921 01, IČO: 47 139 293, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 39683/T

Tel. číslo: 0915 181 648
Email: ynfashion@ynfashion.sk
Poštová adresa: MIBAR s.r.o., so sídlom Nálepkova č.7847/32A, Piešťany 921 01
Adresa predajne spoločnosti MIBAR s.r.o.: Nálepkova č.7847/32A, Piešťany 921 01 (ďalej ako „predajňa“)
Otváracie hodiny: pondelok až piatok od 10:00 do 18:00, sobota od 09:00 do 13:00

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 033/3212 527, 033/3212 521, fax č. 033/3212 523 

 

Článok 2 – zmluvné strany a druhy kúpnych zmlúv

 1. Predávajúcim je vždy spoločnosť MIBAR s.r.o., so sídlom Nálepkova č.7847/32A, Piešťany 921 01, IČO: 47 139 293, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 39683/T (ďalej len "predávajúci"). Predávajúci je podnikateľským subjektom, ktorý sa zaoberá predajom dámskej a pánskej módy, pánskych topánok, dámskych a pánskych doplnkov (ďalej spoločne ako „tovar“).
 2. Kupujúcim môže byť fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len "spotrebiteľ"). V takom prípade je uzavretá kúpna zmluva tzv. spotrebiteľskou zmluvou v zmysle ustanovenia § 52 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka (zák. č 40/1964 Zb., v platnom znení).
 3. V prípade, že je kupujúcim spotrebiteľ, riadi sa kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a spotrebiteľom prostredníctvom internetového obchodu ustanoveniami týchto obchodných podmienok a v otázkach, ktoré v obchodných podmienkach nie sú výslovne upravené, sa riadia príslušnou všeobecne platnou právnou úpravou, a to najmä Občianskym zákonníkom.
 4. Kupujúcim môže byť aj fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len "podnikateľ").
 5. V prípade, že kupujúcim je podnikateľ, riadi sa kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a podnikateľom prostredníctvom internetového obchodu ustanoveniami týchto obchodných podmienok, ak nie je výslovne v týchto obchodných podmienkach uvedené inak, a v otázkach, ktoré v obchodných podmienkach nie sú výslovne upravené, sa riadia príslušnou všeobecne platnou právnou úpravou, a to najmä Obchodným zákonníkom (Zákon č. 513/1991 Zb., v platnom znení).
 6. V prípadoch, kedy pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho nie je nutné rozlišovať medzi podnikateľom a spotrebiteľom, sú v týchto obchodných podmienkach tieto subjekty súhrnne označované ďalej len ako "kupujúci"

Článok 3 – užívateľský účet

 

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet").
 2. Pri registrácii v internetovom obchode a pri objednávaní tovaru kupujúci uvádza správne a pravdivo údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte si kupujúci môže pri akejkoľvek ich zmene  aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. Nesprávne alebo nepravdivé údaje v užívateľskom účte kupujúceho sú vykladané v neprospech kupujúceho.
 3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený elektronickou adresou a heslom. Kupujúcemu sa odporúča zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a využívať užívateľský účet pre vlastnú potrebu.
 4. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

Článok 4 – objednávanie tovaru a kúpna zmluva

 1. Predávajúci vo svojom internetovom obchode zverejňuje katalóg tovaru ponúkaného na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované v internetovom obchode.
 2. Pre objednanie tovaru v internetovom obchode musí zaregistrovaný a prihlásený kupujúci kliknúť pri ním požadovanom druhu tovaru na položku "Pridať do košíka". Následne sa kliknutím na položku „Košík“ kupujúci dostane do objednávkového formulára, ktorý pozostáva z nižšie uvedených krokov:
 • v kroku „Pristúpiť k objednávke“ vidí kupujúci všetky tovary, ktoré si dal do košíka, v tomto kroku môže kontrolovať a upravovať obsah košíka
 • v kroku „Pokračovať k doprave a platbe“ kupujúci zvolí spôsob dopravy a spôsob platby
 • v kroku „Pokračovať k doručovacím údajom“ kupujúci skontroluje fakturačné/kontaktné údaje pričom kupujúci pravdivo, správne a úplne uvádza svoju fakturačnú a dodaciu adresu a pre ďalší postup vysloví súhlas s týmito obchodnými podmienkami,
 • v kroku „Pokračovať k zhrnutiu objednávky“ je kupujúci zvolí spôsob platby za tovary vybrané v internetovom obchode a prechodom k nasledujúcemu kroku „Objednávka s povinnosťou platby“ kupujúci potvrdzuje zo svojej strany objednávku
 • v kroku „Objednávka s povinnosťou platby“ kupujúci vyjadruje, že je oboznámený so skutočnosťou, že odoslaním objednávky prostredníctvom e-shopu mu vzniká povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar, pričom má možnosť skontrolovať si obsah objednávky.
 1. Pred záverečným potvrdením objednávky tak, ako je vyššie uvedené, je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré kupujúci v objednávke uviedol v predchádzajúcich krokoch.
 2. Záverečným potvrdením objednávky kupujúci opätovne potvrdzuje, že sa zoznámil so znením obchodných podmienok, že s obchodnými podmienkami súhlasí a výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
 3. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Zmluvný vzťah (kúpna zmluva) medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením potvrdenia o prijatí objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, ktorú kupujúci používa pri prihlasovaní do internetového obchodu.
 4. Potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim zaslané na adresu elektronickej pošty kupujúceho obsahuje číslo objednávky, dátum a čas uskutočnenia objednávky kupujúcim, spôsob platby, predmet kúpnej zmluvy - vybraný tovar a jeho cena vrátane poštovného, spôsob dopravy a doručovaciu a fakturačnú adresu. Prílohou tohto prijatia objednávky je v elektronickej podobe aj faktúra a obchodné podmienky.
 5. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám. Výška nákladov na použitie elektronických prostriedkov sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom elektronických komunikačných služieb, mobilným operátorom a pod.
 6. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.
 7. Kúpna zmluva vo forme prijatia objednávky predávajúcim je kupujúcemu zaslaná na adresu elektronickej pošty kupujúceho a je teda umožnená jej archivácia a reprodukcia.

Článok V. – preprava a dodací poriadok

 1. Spôsoby dodania tovaru zakúpeného v internetovom obchode sú predávajúcim určené takto:
 • Osobné doručenie - v prípade, že kupujúci v internetovom obchode predávajúceho zvolí spôsob doručenia osobne, prevezme si objednaný tovar v predajni predávajúceho;
 • Doručenie poštou – v prípade, že kupujúci v internetovom obchode predávajúceho zvolí spôsob doručenia poštou, bude mu tovar doručený prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke;
 1. Dodacia lehota pre tovar je 2 až 14 pracovných dní s tým, že v tejto lehote bude tovar pripravený na prevzatie kupujúcim v predajni, ktorú si kupujúci zvolil vo svojej objednávke. Kupujúci bude o možnosti vyzdvihnutia kúpeného tovaru na predajni informovaný predávajúcim prostredníctvom kontaktných údajov kupujúceho uvedených v jeho užívateľskom účte (najmä prostredníctvom elektronickej adresy alebo telefónneho čísla).
 2. Dodacia lehota pre tovar je 2 až 14 dní s tým, že v tejto lehote bude zakúpený tovar dodaný na adresu kupujúceho prostredníctvom spoločnosti Slovenská pošta, ktorú si kupujúci zvolil vo svojej objednávke.
 3. V prípadoch, keď je tovar z internetového obchodu dodávaný prostredníctvom spoločnosti Slovenská pošta, riadi sa preprava obchodnými podmienkami Slovenskej pošty, zverejnenými na internetovej adrese  https://www.posta.sk/ .
 4. Spoločne s tovarom je kupujúcemu dodávaný informačný leták o ošetrovaní a údržbe tovaru a záručný list.
 5. Podmienkou dodania tovaru kupujúcemu je v prípade bezhotovostnej platby úplné zaplatenie kúpnej ceny.
 6. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
 • tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 1. Pri preberaní tovaru sa odporúča kupujúcemu, alebo ním poverenej osobe, dôkladne skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade zjavného poškodenia prepravného obalu, alebo aj tovaru sa odporúča zásielku neprebrať. Ak sa aj napriek tomu rozhodne kupujúci alebo ním poverená osoba zásielku prebrať , odporúča sa priamo na mieste spísať s dopravcom (kuriérom) záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy.

Článok VI – kúpna cena a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu prepravy podľa predávajúcim akceptovanej objednávky ( uzatvorenej zmluvy ). V kúpnej cene však nie je zahrnuté dopravné, ktoré predstavuje v prípade objednávky tovaru v hodnote do 100,00 Eur čiastku 3,90 Eur, v prípade objednávky tovaru v hodnote nad 100,00 Eur sa dopravné kupujúcemu neúčtuje. V kúpnej cene nie je zahrnutá cena dobierky, ktorá je 5,10EUR.
 2. Kúpnu cenu tovaru môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:
 1. platba v hotovosti do pokladne predávajúceho (v prípade osobného prevzati
 2. platbou na dobierku, pričom kupujúci uhradí kúpnu cenu tovaru v hotovosti k rukám dopravcu v okamihu prevzatia tovaru od dopravcu,
 3. bankovým prevodom, pričom kupujúci uhradí cenu tovaru pred dodaním. Pri bankovom prevode kupujúci automaticky obdrží email so zálohovou faktúrou. Po pripísaní platby na účet predávajúceho obdrží kupujúci daňový doklad spolu s tovarom.
 1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj prípadné náklady spojené s dodaním tovaru uvedené v bode 1. tohto článku obchodných podmienok.
 2. V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je kúpna cena splatná (v hotovosti) pri prevzatí tovaru.
 3. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 4. Predávajúci vystaví ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru, vystavený predávajúcim kupujúcemu, zašle predávajúci kupujúcemu na adresu kupujúceho spolu s tovarom. S prijatím objednávky predávajúci doručí kupujúcemu  potvrdenie o prijatí objednávky, obchodné podmienky a formulár pre vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy, reklamačný formulár.
 5. Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov dopravy kupujúcim sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a bankou kupujúceho. Kupujúci je upozorňovaný, že informácie o nákladoch prepravy tovaru sú jednoznačne uvedené v procese objednávania tovaru a závisia od výberu dopravcu/doručovacej služby/spôsobu doručenia.

Článok VII. – odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia plnenia, ak predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. Ak predávajúci tieto svoje informačné povinnosti splnil dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil svoje povinnosti, najneskôr však do 12 mesiacov od prevzatia plnenia. Ak predávajúci nesplní tieto svoje informačné povinnosti ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 12 mesiacov a 14 dní od prevzatia plnenia.
 2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode alebo z dôvodu neprevzatia zásielky kupujúcim v odbernej lehote 18 kalendárnych dní. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy, v prípade ak kupujúci pri zvolenej platbe na účet predávajúceho vopred nezaplatí v lehote podľa zálohovej faktúry za tovar.
 3. Ak sa spotrebiteľ rozhodne odstúpiť od zmluvy, urobí tak doručením odstúpenia listinnou formou na adresu sídla predávajúceho, ktorá je MIBAR s.r.o., so sídlom Nálepkova č.7847/32A, Piešťany 921 01. Na tento účel môže spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č.1 týchto obchodných podmienok. Ak má spotrebiteľ záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom  internetovej stránky www.ynfashion.sk. Predávajúci odporúča spotrebiteľovi uviesť v odstúpení číslo účtu alebo adresu pre vrátenie peňazí, v opačnom prípade bude úhrada uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe. Spotrebiteľ sa po odstúpení od zmluvy zaväzuje doručiť predávajúcemu zakúpený tovar najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy, a to v stave, v akom mu bol dodaný, tzn. kompletný, so všetkou dokumentáciou a príslušenstvom a nepoškodený. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar kupujúci odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
 4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 5. V prípade odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.
 6. Predávajúci sa zaväzuje vrátený tovar prevziať späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil, a to vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru spôsobom podľa ods.5 tohto článku. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci.
 7. Spôsoby vrátenia tovaru zakúpeného v internetovom obchode pri odstúpení od zmluvy a spôsob vrátenia platby za zakúpený tovar pri odstúpení od zmluvy sú predávajúcim určené takto:
 • ak kupujúci zašle tovar na adresu predávajúceho MIBAR s.r.o., so sídlom Nálepkova č.7847/32A, Piešťany 921 01 pričom platba za tento zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 • Ak kupujúci odovzdá tovar v predajni, platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po tom ako tento tovar kupujúci odovzdá v predajni.
 1. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 3,90 EUR do 5,10 EUR.
 2. Spotrebiteľ berie na vedomie, že pokiaľ ním vrátený tovar bude poškodený či vzhľadom k odstúpeniu neprimerane opotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči spotrebiteľovi nárok na náhrady škody jemu tým vzniknuté, ktoré spočívajú v zodpovednosti spotrebiteľa za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru (s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád).
 3. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. najmä:
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
 1. Ustanovenia tohto článku obchodných podmienok sa nevzťahujú na podnikateľov.

Článok VIII. – zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie (reklamačný poriadok)

 1. Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Prevzatím tovaru sa rozumie okamih prevzatia tovaru kupujúcim od dopravcu alebo okamih prevzatia tovaru kupujúcim v predajni zvolenej kupujúcim v objednávke.
 2. Kupujúcemu sa odporúča dodaný tovar pri prevzatí prehliadnuť. Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Neskoršie reklamácie zjavných vád nebudú predávajúcim uznané.
 3. Reklamáciu tovaru zaisťuje predávajúci. Kupujúcemu sa odporúča zaslať reklamáciu písomne na adresu sídla predávajúceho, ktorá je MIBAR s.r.o., so sídlom Nálepkova č.7847/32A, Piešťany 921 01, spoločne so sprievodným listom, v ktorom popíše dôvody reklamácie, priložiť reklamovaný tovar a faktúru. Predávajúci kupujúcemu potvrdí uplatnenie reklamácie vyrozumením na elektronickú adresu uvedenú v jeho užívateľskom účte. O výsledku reklamácie bude kupujúci vyrozumený na elektronickú adresu uvedenú v jeho užívateľskom účte a písomne na adresu uvedenú v objednávke, príp. adresu uvedenú pri reklamácii.
 4. Predávajúci vybaví reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, teda do 30 dní odo dňa doručenia tovaru vrátane všetkých informácií a dokumentov potrebných na uplatnenie reklamácie predávajúcemu na jeho uvedenú adresu. Ustanovenia tohto odseku sa nevzťahujú na podnikateľov.
 5. V záručnej dobe je možné reklamovať vady tovaru zakúpeného v internetovom obchode, ale záruka sa nevzťahuje na nižšie uvedené vady:
 • vady spôsobené poškodením v dôsledku udalostí majúcich pôvod vo vyššej moci (požiare, záplavy, zemetrasenia, a podobne),
 • vady spôsobené nevhodným užívaním tovaru na účely, pre ktoré nie je tovar určený,
 • vady spôsobené bežným opotrebením,
 • vady spôsobené neodbornými zásahmi do tovaru,
 • vady spôsobené zaobchádzaním a používaním v rozpore s návodom na použitie,
 1. Okrem všetkých vyššie uvedených prípadov neručí predávajúci za poškodenie tovaru ani v prípade, že kupujúci skladuje zakúpený tovar v nevhodných podmienkach (napr. zvýšená prašnosť a vlhkosť prostredia atď.).
 2. Za poškodenie tovaru sa nepovažuje ani vypršanie životnosti tovaru (napríklad batérií dodávaných spolu s niektorými doplnkami činí životnosť cca 6 mesiacov).
 3. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za to, že predávaná vec má požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť. Predávaná vec musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ustanovenia tohto odseku sa nevzťahuje na podnikateľov.
 4. Spotrebiteľ má ďalej v závislosti na povahe poškodenia tovaru pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 • Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Ustanovenia tohto odseku sa nevzťahujú na podnikateľov.

 1. V prípade reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru). V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov s týmto odstúpením spojených.
 2. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru alebo jeho súčasti, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie.
 3. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 4. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa odseku 16.
 5. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 6. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 7. Ustanovenia odseku 6. a odseku 12. až odseku 17. tohto článku obchodných podmienok sa nevzťahuje na podnikateľov. Zodpovednosť predávajúceho za chyby tovaru sa v prípade kupujúceho - podnikateľa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (Zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení).

Článok IX – doručovanie

 1. Všetky oznámenia, správy či iné úkony súvisiace s kúpnou zmluvou musia byť druhej zmluvnej strane doručené, a to buď písomne, elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu sa doručuje na adresu elektronickej pošty a adresu uvedenú v jeho užívateľskom účte, prípadne inú kupujúcim uvedenú adresu. Predávajúcemu sa doručuje na adresu: je MIBAR s.r.o., so sídlom Nálepkova č.7847/32A, Piešťany 921 01. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.
 2. Správy, oznámenia a iné úkony sú druhej zmluvnej strane doručené v nižšie uvedených okamihoch:
 • v prípade doručovania elektronickou poštou alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb okamihom, kedy mala zmluvná strana objektívnu možnosť sa so správou, oznámením či iným úkonom oboznámiť,
 • v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
 • v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak adresát odoprie (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať.

Článok X – informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

 1. Kupujúci ako spotrebiteľ (nie podnikateľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. V prípade, ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z., ktorými je orgán alternatívneho riešenia sporu a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 3 ods. 2 a § 5 ods. 2 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ust. §12 zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.
 2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde vyčíslená hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Zoznam všetkých subjektov ARS zverejňuje Ministerstvo hospodárstva na stránke www.economy.gov.sk.

Článok XI – newsletter

 1. Webová stránka zobrazuje obsah tovarov spoločnosti MIBAR s.r.o. a umožňuje používateľom čítať zverejnený obsah. Okrem toho sa môžu používatelia tiež prihlásiť na odber newsletter-a, ktorý im poskytne spoločnosť MIBAR s.r.o. je služba elektronického priameho marketingu a  spoločnosť MIBAR s.r.o. ho periodicky zasiela  na e-mailovú adresu poskytnutú používateľom. Newsletter obsahuje napríklad aktuálne ponuky alebo propagačné akcie spoločnosti MIBAR s.r.o., informácie o nových produktoch na webových stránkach alebo akékoľvek marketingové kampane a akcie spoločnosti MIBAR s.r.o.
 2. K odoberaniu newsletter-a sa používateľ prihlási vykonaním nasledovných registračných aktivít na webovej stránke:

 

-  poskytnutie e-mailovej adresy, na ktorú si užívateľ želá zasielanie newsletter-a;
-  zaškrtnutie políčka súhlasu na prijímanie komerčných informácií zaslaných elektronickými prostriedkami;
-  aktivácia služby odoberania newsletter-a kliknutím na odkaz obsiahnutý v e-maile, ktorý sa automaticky posiela na e-mailovú adresu poskytnutú používateľom, aby sa overila správnosť informácií poskytnutých počas registrácie. V prípade, ak používateľ nepotvrdí registráciu klinkutím na potvrdzovací link , do 14 dní od registrácie sa všetky poskytnuté údaje odstránia.

 

 1. Prihlásením sa na odoberanie newsletter-a a poskytnutím e-mailovej adresy na tento účel používateľ dáva svoj súhlas na získanie obchodných informácií od spoločnosti MIBAR s.r.o. v súlade s ustanoveniami zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách

 

 1. Pre využívanie služby odberu newsletter-a je nevyhnutný aktívny a správne nakonfigurovaný e-mailový účet používateľa.

 

 1. Každý používateľ, ktorý sa prihlásil na odber newsletter-a sa môže z jeho odberu odhlásiť kliknutím na odkaz na odhlásenie, ktorý je priložený ku každému newsletter-u.

 

 

Článok XII - ďalšie ustanovenia

 

 1. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti internetového obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania.
 3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Predávajúci sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
 4. Predávajúci poskytne kupujúcemu informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné.
 5. Predávajúci poskytne kupujúcemu informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok, ktorá sa stáva účinnou dňom uverejnenia ich aktualizovaného znenia.
 7. Platnosť týchto obchodných podmienok zaniká účinnosťou nových obchodných podmienok vydaných predávajúcim, ktoré nahradia tieto obchodné podmienky.
 8. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 14.7.2020