Ochrana osobných údajov

Vážení zákazníci,

 

naša spoločnosť MIBAR s.r.o. , prevádzkovateľ eshopu www.ynfashion.sk, si veľmi váži Vašu dôveru a kladie veľmi veľký dôraz na ochranu Vašich údajov, vrátane údajov osobných, pri ich spracúvaní. Spoločnosť spracúva všetky osobné údaje výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi, ktoré upravujú ich ochranu. Radi by sme Vás preto informovali o spracúvaní osobných údajov, ku ktorému dochádza v súvislosti s návštevou našich webových stránok, ako aj o ďalších prípadoch spracovania osobných údajov.

 

Zásady spracovania osobných údajov

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s 

§ 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

 

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je:

                                                               MIBAR s.r.o.

so sídlom Nálepkova č.7847/32A, Piešťany 921 01,

IČO: 47 139 293, DIČ: 2023822999

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnava,

oddiel: Sro, vložka č.: 39683/T

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese: www.ynfashion.sk

 

 

                                                               (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

                                                               Kontaktné údaje:           0915 181 648 (tel.)

                                                                                                              ynfashion@ynfashion.sk (email)

 

 1. Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami, otázkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov písomnou formou alebo osobne na adrese:

                            Nálepkova č.7847/32A, Piešťany 921 01,

Otváracie hodiny: pondelok až piatok od 10:00 do 18:00, sobota od 09:00 do 13:00

alebo elektronicky na e-mail: ynfashion@ynfashion.sk

                                           

 1. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských. Aby sme vedeli správne určiť Vaše priania a potreby a následne ich aj korektne plniť, potrebujeme od Vás v niektorých prípadoch Vaše osobné údaje. Údaje zbierame od svojich klientov viacerými spôsobmi - pri registrácii alebo pri objednávke. Ide hlavne o meno a priezvisko zákazníka, fakturačnú a dodaciu adresa, číslo vernostnej karty, telefónny a e-mailový kontakt.

 

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ získal na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov na účely:

A) uzatvorenie Kúpnej zmluvy a súvisiacich dokumentov vrátane všetkých ich zmien v internom systéme prevádzkovateľa, plnenie predmetu zmluvy a kontrola jej plnenia zo strany dotknutej osoby, vybavovanie reklamácií a sťažností, vymáhanie pohľadávok vzniknutých v súvislosti s neplnením zmluvy - právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, t.j. plnenie príslušnej zmluvy,

B) vedenie účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov, najmä správa a fakturácia zakúpeného tovaru na základe zmlúv, spracúvanie účtovných, daňových dokladov a faktúr – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. c) Zákona, t.j. plnenie povinností podľa osobitných predpisov, najmä zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

d) evidencia pošty a správa registratúry, t.j. evidencia a správa poštových zásielok, pošty doručovanej a odosielanej z a do elektronickej schránky a evidencia a archivácia zmlúv, účtovných, daňových a súvisiacich dokladov v interných systémoch prevádzkovateľa - právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. c) Zákona, t. j. splnenie našej zákonnej povinnosti podľa osobitných predpisov, a to najmä podľa zákona o účtovníctve a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

e) reklama a marketing tovaru prevádzkovateľa, najmä zasielanie informácií o našom tovare a aktuálnej ponuke - právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, t.j. súhlas dotknutej osoby;

f) vernostný program, najmä poskytovanie a využívanie plnení, zliav, bonusov, benefitov adresovaných členovi vernostného programu, zisťovania a vyhodnotenia spotrebiteľovho správania, realizácie osobitných ponúk/ benefitov pre člena programu a údajov o obchodných zvyklostiach – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, t.j. súhlas dotknutej osoby

 

 1. Spracúvanie osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú pre účel spracúvania. Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená:
 1. Pokiaľ Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na právnom základe – plnenie zmluvy podľa ods. IV písm. A), tak vaše osobné údaje spracúvame po dobu nevyhnutnú pre plnenie zmluvy. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy, pristupuje Prevádzkovateľ k likvidácii osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ nie je možné spracúvať osobné údaje na inom právnom základe.
 2. Ak osobné údaje dotknutej osoby spracúva Prevádzkovateľ na právnom základe – plnenie zákonných povinností, tak osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ po dobu, ktorú určujú právne predpisy.
 3. V prípade ak osobné údaje dotknutej osoby spracúva Prevádzkovateľ na právnom základe – súhlas dotknutej osoby, tak osobné údaje dotknutej osoby spracúva Prevádzkovateľ po dobu, po ktorú bol súhlas dotknutej osoby udelený. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

To znamená, že Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na splnenie vymedzených účelov spracovania osobných údajov, najviac však po dobu trvania príslušnej zmluvy, resp. vysporiadania vzájomných záväzkov z nej vyplývajúcich, prípadne trvania vernostného programu. Faktúry, ako aj ďalšie daňové a účtovné doklady uchovávame v súlade s príslušnými právnymi predpismi po dobu 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú. Osobné údaje spracúvané na účely reklamy a marketingu uchovávame po dobu 10 rokov od ich poskytnutia. Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje vymazané. V prípade, že kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na priamy marketing našich produktov, prestaneme Vaše osobné údaje na tento účel spracúvať.

 

 1. Vaše osobné údaje od Vás nevyhnutne potrebujeme, pretože v prípade ich neposkytnutia zmluvný vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou nemôže vzniknúť, keďže sú nevyhnutnou náležitosťou zmlúv uzatváraných medzi Vami a našou spoločnosťou v zmysle zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. V dôsledku tejto skutočnosti by sme Vám nemohli predať tovar. Ak by ste sa však rozhodli neposkytnúť nám Vaše telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, nebráni to vzniku zmluvného vzťahu, avšak naša vzájomná komunikácia nebude taká efektívna ako keby ste nám ich poskytli

 

 1. Všetky Vaše osobné údaje budú ukladané v našich interných systémoch a budú nami ďalej poskytované rôznym spolupracujúcim subjektom (sprostredkovateľom), ktorými sú audítori, právni poradcovia, daňoví, účtovní a finanční sprostredkovatelia, osoby vykonávajúce reklamnú a marketingovú činnosť pre prevádzkovateľa, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný pre výkon ich práce alebo práv, a ktoré zároveň vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným informáciám budú mať v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve, ktorú s nimi uzatvárame alebo ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi povinnosť zachovávať o takýchto informáciách mlčanlivosť.

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY SÚVISIACE SO SPRACOVÁVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.
 2. Vystavenie prvej kópie podľa ods. VIII. je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.
 3. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.
 4. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
  3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. XVIII.,
  4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
  5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 5. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:
  1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
  2. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
  4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
  5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 6. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.
 7. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
  1. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. XVIII., a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
  2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
  3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 8. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.
 9. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.
 10. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

 

 

 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
  1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
  2. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.
 2. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 

 

 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.
 2. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.
 3. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.
 4. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

______________________________________________________________________________________

XXX.      Podmienky zabezpečenia ochrany osobných údajov:

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

______________________________________________________________________________________________

 

 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.
 2. Pri spracúvaní osobných údajov nevyužívame automatizované individuálne rozhodovanie a ani profilovanie.
 3. Naše ponuka tovaru nie je určená pre osoby mladšie než 16 rokov.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 19.11.2018.